Follow us
| Careers Contact us

TECHNOLOGY EXCELLENCE AND INNOVATION
TAILORED FOR YOUR BUSINESS NEEDS

съобщение

На 20.01.2021 г. АКСИДИА АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0250-C01 с предмет „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране: 20.01.2021 г.

Дата на приключване: 20.04.2021 г.

Обща стойност на проекта: 150 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

Съобщение

“АКСИДИА” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” 2014-2020 г.

Договор №: BG16RFOP002-1.005-0022-C01
Наименование на проекта: „Разработване на иновативно хибридно приложение PlanWork, предлагащо нови услуги за малкия и среден бизнес“
Дата на сключване на договора: 16.05.2018 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 16.05.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 24 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 187 793.20 лв.
Размер на БФП (в лева): 499 998.50 лв.

Кратко описание на проекта:

Общата цел на проекта е да се насърчи развитието и да повиши иновационния капацитет на предприятието АКСИДИА чрез подкрепа за разработване на продуктова иновация в приоритетното направление „ИКТ и информатика“ в глобален мащаб, а именно иновативната платформа PlanWork, интегрираща по интуитивен начин „умен“ календар, „бизнес ментор“ и бизнес/социална мрежа. Това направление е приоритетно за ЮЗР – гр. София, където ще се развива иновацията. Разработката на иновативния продукт ще се осъществи самостоятелно от Кандидата чрез висококвалифицирани експерти в сферата на ИКТ. По своята същност PlanWork представлява хибридно приложение (за мобилни и уеб платформи), което съчетавайки иновативните си функционалности в един единствен продукт е предпоставка за появата на нов, по-ефективен метод за стимулиране на малкия и среден бизнес, задоволяване на нуждите на съвременния технологичен потребител от бърза и директна връзка с бизнеса, както и възможност за пряк диалог между крайните ползватели и бизнеса посредством системата за поставяне на оценки и коментари. Проектът се реализира чрез дейности по извършване на изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт; създаване и тестване на бета версията на платформата; придобиване на оборудване и специализирани софтуери, необходими за разработване на продукта.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ХИБРИДНО ПРИЛОЖЕНИЕ PLANWORK, ПРЕДЛАГАЩО НОВИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.005-0022-C01

резултати от приключен проект

Известие от 17.05.2020 г. 

На 16.05.2020 г. АКСИДИА приключи успешно изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0022-C01 „Разработване на иновативно хибридно приложение PlanWork, предлагащо нови услуги за малкия и среден бизнес“.

Проектът беше изпълнен за период от две години от 16.05.2018 до 16.05.2020 г. в гр. София. В резултат на изпълнението на проекта, компанията разработи иновативен продукт – прототип на платформата PlanWork, интегрираща по интуитивен начин „умен“ календар, „бизнес ментор“ и бизнес/социална мрежа. Новата платформа е разработена за мобилните платформи Android и iOS, също така и възможност за ползване чрез уеб приложение.

Проектът се реализира чрез дейности по извършване на изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт; създаване и тестване на бета версията на платформата; придобиване на ново оборудване и специализирани софтуери, необходими за разработване на продукта.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ХИБРИДНО ПРИЛОЖЕНИЕ PLANWORK, ПРЕДЛАГАЩО НОВИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.005-0022-C01

Публична покана с предмет: „Външни услуги за научни изследвания в две обособени позиции“

Днес, 30.05.2019 г., АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

„Външни услуги за научни изследвания в две обособени позиции:

ОП 1: Научни изследвания, свързани с проучвания на съществуващите методи и технологии за анализ на big data

ОП 2: Научни изследвания, свързани с анализ, изпитване и създаване на потребителски интерфейс на хибридното приложение“

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 06.06.2019 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публична покана с предмет: „Доставка на ДМА“

Днес 13.09.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на ДМА:

1) Компютърна система – 5 бр.

2) Компютърна система – 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

9) Комутатор – 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) – 2 бр.”

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публична покана с предмет: „Доставка на специализирани софтуери (ДНА)“

Днес 13.09.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на специализирани софтуери (ДНА), необходим за разработката на иновативния продукт:

1) Софтуерна библиотека за гласово разпознаване (1 бр.)

2) Софтуерна библиотека за знаково разпознаване (1 бр.)

3) Специализиран софтуер за интеграция със социални мрежи (1 бр.)

4) Специализиран софтуер за визуализация на календар на мобилно приложение (1)“

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА:

1) Компютърна система – 5 бр.

2) Компютърна система – 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

9) Комутатор – 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) – 2 бр.”,

уведомяваме всички заинтересовани страни, че процедурата за избор на изпълнители е прекратена на основание чл. 9, ал. 1, т.7 от Постановление №160/01.07.2016 г.

Приложение:

1) Решение № 1 / 27.09.2018 г. за прекратяване на процедурата.

Публична покана с предмет: „Доставка на ДМА“

Днес 30.10.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на ДМА:

1) Компютърна система – 5 бр.

2) Компютърна система – 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп – 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет – 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон – 3 бр.

9) Комутатор – 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) – 2 бр.”

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 06.11.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Subscribe Now

Get exclusive access to company guides and resources and be the first to know about upcoming events! 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you!

You have been successfully subscribed!