header-default

TECHNOLOGY EXCELLENCE AND INNOVATION TAILORED FOR YOUR BUSINESS NEEDS

Contact us

eu
pic_bg_center

Съобщение

“АКСИДИА” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” 2014-2020 г.

Договор №: BG16RFOP002-1.005-0022-C01
Наименование на проекта: „Разработване на иновативно хибридно приложение PlanWork, предлагащо нови услуги за малкия и среден бизнес“
Дата на сключване на договора: 16.05.2018 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 16.05.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 24 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 187 793.20 лв.
Размер на БФП (в лева): 499 998.50 лв.

Кратко описание на проекта:

Общата цел на проекта е да се насърчи развитието и да повиши иновационния капацитет на предприятието АКСИДИА чрез подкрепа за разработване на продуктова иновация в приоритетното направление „ИКТ и информатика“ в глобален мащаб, а именно иновативната платформа PlanWork, интегрираща по интуитивен начин „умен“ календар, „бизнес ментор“ и бизнес/социална мрежа. Това направление е приоритетно за ЮЗР – гр. София, където ще се развива иновацията. Разработката на иновативния продукт ще се осъществи самостоятелно от Кандидата чрез висококвалифицирани експерти в сферата на ИКТ. По своята същност PlanWork представлява хибридно приложение (за мобилни и уеб платформи), което съчетавайки иновативните си функционалности в един единствен продукт е предпоставка за появата на нов, по-ефективен метод за стимулиране на малкия и среден бизнес, задоволяване на нуждите на съвременния технологичен потребител от бърза и директна връзка с бизнеса, както и възможност за пряк диалог между крайните ползватели и бизнеса посредством системата за поставяне на оценки и коментари. Проектът се реализира чрез дейности по извършване на изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт; създаване и тестване на бета версията на платформата; придобиване на оборудване и специализирани софтуери, необходими за разработване на продукта.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ХИБРИДНО ПРИЛОЖЕНИЕ PLANWORK, ПРЕДЛАГАЩО НОВИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.005-0022-C01

Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА“

Днес 13.09.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на ДМА:

1) Компютърна система - 5 бр.

2) Компютърна система - 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

9) Комутатор - 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) - 2 бр.”

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Публична покана с предмет: “Доставка на специализирани софтуери (ДНА)“

Днес 13.09.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на специализирани софтуери (ДНА), необходим за разработката на иновативния продукт:

1) Софтуерна библиотека за гласово разпознаване (1 бр.)

2) Софтуерна библиотека за знаково разпознаване (1 бр.)

3) Специализиран софтуер за интеграция със социални мрежи (1 бр.)

4) Специализиран софтуер за визуализация на календар на мобилно приложение (1)“

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА:

1) Компютърна система - 5 бр.

2) Компютърна система - 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

9) Комутатор - 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) - 2 бр.”,

уведомяваме всички заинтересовани страни, че процедурата за избор на изпълнители е прекратена на основание чл. 9, ал. 1, т.7 от Постановление №160/01.07.2016 г.

Приложение:

1) Решение № 1 / 27.09.2018 г. за прекратяване на процедурата.

Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА“

Днес 30.10.2018 г. АКСИДИА АД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0022-C01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“Доставка на ДМА:

1) Компютърна система - 5 бр.

2) Компютърна система - 5 бр.

3) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

4) Тестово устройство – лаптоп - 2 бр.

5) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

6) Тестово устройство – таблет - 3 бр.

7) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

8) Тестово устройство – смарт телефон - 3 бр.

9) Комутатор - 2 бр.

10) Точка за достъп (AP – access point) - 2 бр.”

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 06.11.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)